Menu
Obec Džbánice
ObecDžbánice

Změna e-mailové adresy obecního úřadu Džbánice 

obec@obecdzbanice.cz. Od 31.12.2022 již nebude platná e-mailová adresa dzbanice@tiscali.cz.

 

Udržitelné využití území

Fyzický rozvoj měst a obcí do volné krajiny je stejně starý jako usidlování lidí a výstavba sídlišť.

URB 1

Fyzický rozvoj měst a obcí do volné krajiny je stejně starý jako usidlování lidí a výstavba sídlišť. Všechna úspěšná centra postupně kapacitně naplnila plochu svých vnitřních hradeb a začala expandovat do svého nejbližšího okolí. Města jako centra nejdříve obchodu, od 18. století průmyslu a od pol. 20. století jako centra služeb byla vždy přirozeným magnetem lákajícím nově příchozí obyvatelstvo, především ze zemědělských oblastí. Příchod obyvatel do měst a rozšiřování sídel do volné krajiny je tedy nedílně spjat s vývojem lidské civilizace a v mnohých částech světa přetrvává dodnes. V Evropě a Severní Americe 2. poloviny 20. století však jsou patrné trendy opouštění centrálních oblastí obyvatelstvem a jeho přesunem do přilehlých suburbií. Tento relativně nový trend s sebou přináší řadu nových problémů jako je zvyšující se doprava, ale také rostoucí ekonomické náklady na správu a fungování urbanizovaného území.

Indikátor udržitelné využívání půdy slouží jako ukazatel dynamiky rozvoje sídla do volné krajiny, který zejména v porovnání s dynamikou vývoje počtu obyvatel, dává přehled o udržitelnosti takového rozvoje. Zároveň je podkladem pro výpočet dalších důležitých urbanistických ukazatelů jako je hustota zalidnění urbanizované části sídla a s ní spojená obslužitelnost území např. hromadnou dopravou.

Indikátor územní dynamiky

Pro výpočet indikátoru územní dynamiky obce Džbánice byla využita data z volně přístupné Veřejné databáze ČSÚ – viz následující odkaz: vdb.czso.cz

Databáze zpřístupňuje informace o využití půdy (území) na katastrálním území obce v letech 2001 až 2006, které jsou pro obec Džbánice zpracovány do následující tabulky:

POLOŽKA [ha]: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

Celková výměra: 539.94, 539.96, 539.96, 539.96, 539.96, 539.96

Zemědělská půda: 401.69, 401.79, 401.79, 401.79, 401.79, 401.76

z toho: orná: 384.69, 384.69, 384.69, 384.68, 384.68, 384.64

z toho: zahrady: 3.51, 3.61, 3.61, 3.61, 3.61, 3.61

z toho: sady: 2.52, 2.52, 2 .52, 2.52, 2.52, 2.52

z toho: chmelnice: 0, 0, 0, 0, 0, 0

z toho: vinice: 5.29, 5.29, 5.29, 5.29, 5.29, 5.29

z toho: louky: 5.67, 5.67, 5.67, 5.68, 5.68, 5.68

Lesní půda: 104.02, 104.02, 104.02, 104.02, 104.02, 104.02

Vodní plochy: 0.66, 0.66, 0.66, 0.66, 0.66, 0.66

Zastavěné plochy: 5.48, 5.39, 5.39, 5.39, 5.39, 5.4

Ostatní plochy: 28.08, 28.11, 28.11, 28.11, 28.11, 28.13

Tabulka URB1-1 Využití půdy na území obce Džbánice

Z výše uvedené tabulky je vypočten podíl urbanizovaných a neurbanizovaných ploch. A to tak, že Urbanizované a neurbanizované plochy jsou rozděleny dle následujícího klíče:

Orná půda: Neurbanizovaná

Chmelnice: Neurbanizovaná

Vinice: Neurbanizovaná

Zahrady: Urbanizovaná

Ovocné sady: Neurbanizovaná

Trvalé travní porosty: Neurbanizovaná

Zemědělská půda: Neurbanizovaná

Lesní půda: Neurbanizovaná

Vodní plochy: Neurbanizovaná

Zastavěné plochy: Urbanizovaná

Ostatní plochy: Urbanizovaná

Tabulka URB1-2 Rozdělení pozemků ve struktuře sledované ČSÚ na urbanizované a neurbanizované území

Pozn.: Od roku 2007 poskytuje ČSÚ data v detailnějším rozložení. Rozdělení na urbanizované a neurbanizované plochy je pak následující:

Orná půda: Neurbanizovaná

Chmelnice: Neurbanizovaná

Vinice: Neurbanizovaná

Zahrady: Urbanizovaná

Ovocné sady: Neurbanizovaná

Trvalé travní porosty: Neurbanizovaná

Zemědělská půda: Neurbanizovaná

Lesní půda: Neurbanizovaná

Vodní plochy: Neurbanizovaná

Zastavěné plochy: Urbanizovaná

Ostatní plochy: Urbanizovaná

Plantáž dřevin: Neurbanizovaná

Dráha: Urbanizovaná

Dálnice: Urbanizovaná

Silnice: Urbanizovaná

Ostatní komunikace: Urbanizovaná

Ostatní dopravní plocha: Urbanizovaná

Zeleň: Neurbanizovaná

Sportoviště a rekreační plocha: Urbanizovaná

Hřbitov, urnový háj: Urbanizovaná

Kulturní a osvětová plocha: Urbanizovaná

Manipulační plocha: Urbanizovaná

Dobývací prostor: Urbanizovaná

Skládka: Urbanizovaná

Jiná plocha: Urbanizovaná

Neplodná půda: Neurbanizovaná

Neurčeno: Urbanizovaná

Tabulka URB1-3 Rozdělení pozemků ve struktuře sledované ČSÚ na urbanizované a neurbanizované území

Podíl urbanizované a neurbanizované plochy v letech: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

URBANIZOVANÉ PLOCHY [ha]: 37.07, 37.11, 37.11, 37.11, 37.11, 37.14

NEURBANIZOVANÉ PLOCHY [ha]: 502.87, 502.85, 502.85, 502.85, 502.85, 502.82

URBANIZOVANÉ PLOCHY [%]: 6.87, 6.87, 6.87, 6.87, 6.87, 6.88

NEURBANIZOVANÉ PLOCHY [%]: 93.13, 93.13, 93.13, 93.13, 93.13, 93.12

Tabulka URB 1-4 Využití půdy na území obce Džbánice

TabulkaPodíl urbanizovaných a neurbanizovaných ploch a jejich vývoj v čase lze rovněž vyjádřit graficky

Graf URB1-1 Podíl urbanizovaného území na správním území obce Džbánice – vývoj v letech 2001 - 2006

Na základě výše popsaných údajů o způsobu využívání půdy resp. území, lze sledovat index územní dynamiky (resp. indikátor změny využití území). Oba indexy slouží jako ukazatele dynamiky rozvoje sídla do volné krajiny, které zejména v porovnání s dynamikou vývoje počtu obyvatel, dávají přehled o udržitelnosti takového rozvoje. Pro výpočet indexu územní dynamiky se používá vzorec:

Kde:

  • UDIn je indikátor územní dynamiky (Urban Development Index) ve sledovaném roce - roce n
  • Uurb, n je rozloha urbanizovaného území obce ve sledovaném roce – roce n
  • Uurb, n-1 je rozloha urbanizovaného území obce v roce předcházejícím roku sledovanému – roce n-1.

Výsledky výpočtu jsou zpracované do následující tabulky a grafu a jsou pro obec Džbánice následující:

2002, 2003, 2004, 2005, 2006

INDEX ÚZEMNÍ DYNAMIKY1.080000.81 

Tabulka UEB 1-5 Tabulka výsledků indikátoru územní dynamiky obce Džbánice v letech 2002 – 2006

Z výše uvedené tabulky sestrojme jednoduchý graf, který nám ukáže meziroční srovnání vývoje indexu územní dynamiky obce:

TabulkaGraf URB 1-2 Vývoj indikátoru územní dynamiky obce Džbánice v letech 2002 – 2006

Jestliže zvolíme výpočet indikátoru tak, že vyhodnocujeme změny využití území ke zvolené základně, jedná se o index změny využití území obce. Postupujeme pomocí vzorce:

Kde:

  • ILCn je index změny využití území (Index of the Landuse Change) ve sledovaném roce - roce n,
  • Uurb, n je rozloha urbanizovaného území obce ve sledovaném roce – roce n,
  • Uurb,0 je rozloha urbanizovaného území obce v roce 0 (doporučením jako základna je rok, kdy byl schválen územní plán obce popř. v roce, kdy proběhlo SLDB).

Rokem 0 je v tomto případě rok 2001, kdy jsou na veřejně přístupných stránkách ČSÚ dostupná nejstarší data o využití půdy na území obce Džbánice, viz vdb.czso.cz

Výsledky sledování jsou potom následující:

Rok: n, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

Hodnota indikátoru územní dynamikyILCn1.081.081.081.081.89

Tabulka URB 1-6 Tabulka výsledků indikátoru změny využití území obce Džbánice v letech 2002 – 2006

Získaná data opět můžeme vyjádřit na grafu:

TabulkaGraf URB 1-3 Vývoj indikátoru změny využití území obce Džbánice v letech 2002 – 2006

 

 


Hustota osídlení obce

Dalším významným údajem o fungování a rozvoji obce je hustota osídlení. Hustota osídlení celého správního území obce Džbánice v jednotlivých letech je vypočtena dle vzorce:

Analogicky je vypočtena hustota osídlení v urbanizované části obce:

Kde:

  • ρcelk je hustota osídlení obyvatelstva v sídle v roce n,
  • ρobyv je počet obyvatel sídla v roce n,
  • Scelk, n je celková plocha správního území sídla v roce n,
  • Uurb,n je rozloha urbanizované části sídla v roce n.

Na základě výše uvedených zdrojů dat a výpočtů lze získat následující údaje:

Obec Džbánice: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

Hustota osídlení celého správního území (obyvatel/km2)ρcelk: 30, 29, 30, 30, 30, 30

Hustota osídlení urbanizovaného území (obyvatel/km2)ρurb: 432, 418, 431, 431, 431, 431

Hustota osídlení urbanizovaného území (obyvatel/ha)ρurb: 4.32, 4.18, 4.31, 4.31, 4.31, 4.31

Tabulka URB 1-7 Vývoj hustoty osídlení obce Džbánice v letech 2001 - 2006

Datum vložení: 16. 9. 2015 9:34
Datum poslední aktualizace: 12. 11. 2021 9:42
Autor:

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
1
19
1
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.

Pranostika na akt. den

V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí.

Svátek

Svátek má Milada

Zítra má svátek Apolena